Ye Sheng Da Ye Bing N2 (Hand pressed in 2003), aged sheng puer, 340 g

$62.50 / 50g