Ye Sheng Da Ye Bing N2 (Hand pressed in 2003), aged sheng puer, 340 g

€70,00 / 50g