Teacaddy # 26116, yixing clay

$60.36
Allows you to place for storage and aging:
Gaba Shu Cha (Gaba shu puer, Moychay.com, 2020): 450 g
Jin Jun Mei: 550 g
Da Hong Pao Meidong: 350 g

Diameter: 158 mm
Height: 179 mm
Weight: 1280 g