Teacaddy # 25989, yixing clay

$90.56

 

Allows you to place for storage and aging:

  • Yue Guang Bai "White Moonlight" 100 g: 18 whole bricks
  • Mengsong Da Shu Cha, 357 g: 5 cakes
  • Luo Lao Sheng Cha (2012): 500 g 
  • Tie Guan Yin Gande Nong Xiang: 1,4 kg
  • Da Hong Pao: 700 g

 

Diameter: 240 mm

Height: 290 mm

Weight 4000 g