Teacaddy # 25801, yixing clay

$274.12

Diameter: 93 mm.
Height: 83 mm.

Allows you to place:
Da Hong Pao Jinping - 60 g
Gongting Shu Cha (royal palace puer) - 80 g
Tie Guan Yin (Nong Xiang, 2019 autumn, Xiping village) - 90 g