Tea caddy # 19341, clay/metal

€74,67

Diameter: 149 mm.
Height: 171 mm.
Weight: 1140 gr.

May contain approximately:

Wuyishan Oolong Da Hong Pao #888 - 250 g.
Red tea Dian Hong Nanlu Hong Cha - 330 g.
Anxi Oolong Tie Guan Yin (Nong Xiang) - 440 g.