Steel tea caddy # 33382

€17,30
Allows you to place for storage and aging:
 
Tie Guan Yin Deping - 1170 g.
Zunyi Xiao E Hong - 880 g.
 
Diameter: 155 mm.
Height: 255 mm.
Weight: 323 g.