Tea Caddy # 25945, porcelain

$18.18
This product is unavailable

Diameter: 73 mm.
Height: 112 mm.

Allows you to place:
Te Guan Yin (Qing Xiang), autumn 2019, from Xiping village - 75 g
Da Hong Pao Jilan - 35 g
Yi Ji Shu Cha (2014) - 70 g