Guanyin statue, porcelain, Dehua, Fujian, vintage

€47,00